Leo Diederich and Mary Ternes Relatives (2019) - Tree
Leo Diederich and Mary Ternes Relatives (2019) - Tree
Marvin Karst
13 Jul 1935 - 14 Dec 1995
Peter Joseph Karst
24 May 1903 - 24 Nov 1974
Elizabeth J. Gast
19 Aug 1903 - 25 Aug 1987
Nicholas Karst
27 Aug 1854 - 9 Dec 1920
Maria Mand
17 Feb 1872 - 11 Jan 1960
Joseph Gast
1862 - 1934
Elizabeth Bauer
1871 - 1968
Matthias Karst
29 Jan 1813 - 22 May 1887
Katharine Simon
22 Oct 1820 - 30 May 1891
Johann Mand
26 Jul 1844 - 19 May 1927
Anna Barbara Jax
6 Jan 1840 - 27 Aug 1923